1001

Program rozvoja Európskej únie

Tento projekt:

Inovácia jedinečného podporného softvéru Vision pre filmový priemysel je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Filmpark production, s. r. o. prostredníctvom inovácie softvérového produktu „Vision“, ktorý má potenciál presadiť sa na globálnom trhu podpory filmovej produkcie.

Názov projektu: Inovácia jedinečného podporného softvéru Vision pre filmový priemysel
Kód projektu: 313031L851
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ 3.3.1:   Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Názov a sídlo prijímateľa:

Filmpark production, s. r. o.

Bajkalská 13495/7A, 831 04 Bratislava